پژوهش

پژوهش یک روند خلاقانه و هدفمند برای افزایش آگاهی در زمینه های مختلف مانند شناخت انسان و محیط پیرامونش، فرهنگ های جوامع و استفاده از این آگاهی در جهت تولید کاربری جدید می باشد و باعث تثبیت و کیفیت بخشی به دانسته های دانش آموزان می شود. ما از پژوهش بی آنکه بدانیم در زندگی روزمره دائما استفاده می کنیم.

  • برخورد با موضوع جدید

  • طرح سوال از خود و دیگران

  • جمع آوری اطلاعات

  • رسیدن به پاسخ

چه بهتر است این مسیر را برای فرزندانمان پر رنگ تر کنیم.

ادامه