فوق برنامه

اهمیت فعالیت های مکمل و فوق برنامه درمدارس را باید در نقش آن درجهت اصلاح یارفع نواقص و نارسایی های نظام تربیتی دانست.فعالیت های مکمل و فوق برنامه مرزهای یادگیری راگسترش داده بالحاظ رویکردهایی چون یادگیری درخانواده وجامعه ونیزتوسعه مهارت های زندگی ، یادگیری وآموزش راتحت تاثیرقرارداده است.این فعالیت هادانش آموزان رابه عنوان یک محقق به کنکاش وکشف مفاهیم سوق داده وکاستی های موجود را جبران نموده وموجب تقویت تفکروتعقل آنان می گردد.

ادامه