مشاوره

مشاوره بخشی از فرایند تعلیم و تربیت است که به طریقی منظم و سازمان یافته ، به دانش آموزان در تمام سنین کمک می کند تا به سازگاری مناسب با محیط و آشنایی با مهارتهای لازم برای ورود به جامعه ی بزرگتر دست یابند.

اهداف این دپارتمان شامل

  • نظارت بر ارتقای ظرفیت ها

  • برنامه ریزی برای بالابردن تواناییهای شناختی

  • درک مسائل عاطفی رفتاری

در حوزه ی مدرسه و اجرای آموزش هایی در این رابطه با محوریت روی دانش آموزان ، معلمین ، والدین دانش آموزان و کلیه افرادی که به نحوی با دانش آموز ارتباط دارند ، می باشد.

ادامه