اهداف مقطع آموزش ابتدایی

اهداف مقطع آموزش ابتدایی

برقراري فضاي مناسب آموزشي جهت پرورش استعدادها و خلاقيتهاي دانش آموزان، بهبود قدرت بدني و جسماني، آموزش خواندن، نوشتن، محاسبه ، برقراري معاشرت اجتماعي با ساير اعضاء اجتماع و آموزش مسائل بهداشت فردي و گروهي از مهمترین اهداف مقطع دبستان می باشد.

برنامه هاي آموزشي

از جمله مهمترين برنامه هاي آموزشي مقطع دبستان علوم قرآني و تعليمات ديني، انشاء و املاء فارسي، زبان فارسي ( خواندن و درك مطلب )، تعليمات اجتماعي، علوم هنري ( نقاشي،خطاطي، كاردستي )، علوم طبيعي و بهداشت ، علوم رياضي و ورزش و تربيت بدني می باشد. دروس مذكور در هفته 24 ساعت ارائه شده و زمان هر كلاس درس 45 دقيقه مي باشد. برخی از مدارس براساس نیاز دانش آموزان دروس اضافه تری را تحت عنوان فوق برنامه ارائه می دهند.

از جمله مهمترين اهداف كيفي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

سياستها ، استراتژي ها و اولويت هاي مقطع آموزش ابتدايي

 اصلاح و تغيير ساختار نظام آموزش ملي مطابق با نيازهاي جامعه و توسعه، توجه به قوانين و برقراري همكاريهاي گروهي ، تعهد به مشاركت در موضوعات سياسي اجتماعي ، توجه به موضوع سلامت رواني كودكان، برقراري هماهنگي ميان سياست هاي فرهنگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي،از جمله سیاستهای مقطع دبستان است.

مشكلات اصلي آموزش ابتدايي

عدم كيفيت و انعطاف ناپذيري محتوا و متدهاي آموزشي، ناديده انگاشتن خلاقت و نظم و مسئوليت پذيري و انجام فعاليت هاي گروهي، فقر اقتصادي و عدم تقبل هزينه هاي بالاي آموزشي دانش آموزان توسط والدين و تأثيرات سوء آن بر آموزش فرزندان، عدم تعهد والدين جهت گمارش كودكان رده هاي سني 10-6 سال به مدارس ابتدايي به واسطه ضعف قوانين آموزشي كشور ، در نتيجه فقدان هماهنگي ميان آموزش و بازاركار، ايجاد وقفه دركيفيت آموزش و روشها و تجهيزات داخلي به واسطه اعمال تغييرات سريع جهاني در زمينه توسعه علمي از جمله مشکلات و موانع اصلی در مقطع دبستان می باشد.