اهداف مقطع آموزش ابتدایی

اهداف مقطع آموزش ابتدايي

برنامه هاي آموزشي

از جمله مهمترين برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

علوم قرآني و تعليمات ديني انشاء و املاء فارسي

زبان فارسي ( خواندن و درك مطلب )

تعليمات اجتماعي

علوم هنري ( نقاشي،خطاطي، كاردستي )

علوم طبيعي و بهداشت ، علوم رياضي

ورزش و تربيت بدني

دروس مذكور در هفته 24 ساعت ارائه شده و زمان هر كلاس درس 45 دقيقه مي باشد

از جمله مهمترين اهداف كيفي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

سياستها ، استراتژي ها و اولويت هاي مقطع آموزش ابتدايي

 اصلاح و تغيير ساختار نظام آموزش ملي مطابق با نيازهاي جامعه و توسعه، توجه به قوانين و برقراري همكاريهاي گروهي ، تعهد به مشاركت در موضوعات سياسي اجتماعي ، توجه به موضوع سلامت رواني كودكان، برقراري هماهنگي ميان سياست هاي فرهنگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي،از جمله سیاستهای مقطع دبستان است.

مشكلات اصلي آموزش ابتدايي

عدم كيفيت و انعطاف ناپذيري محتوا و متدهاي آموزشي، ناديده انگاشتن خلاقت و نظم و مسئوليت پذيري و انجام فعاليت هاي گروهي، فقر اقتصادي و عدم تقبل هزينه هاي بالاي آموزشي دانش آموزان توسط والدين و تأثيرات سوء آن بر آموزش فرزندان، عدم تعهد والدين جهت گمارش كودكان رده هاي سني 10-6 سال به مدارس ابتدايي به واسطه ضعف قوانين آموزشي كشور ، در نتيجه فقدان هماهنگي ميان آموزش و بازاركار، ايجاد وقفه دركيفيت آموزش و روشها و تجهيزات داخلي به واسطه اعمال تغييرات سريع جهاني در زمينه توسعه علمي از جمله مشکلات و موانع اصلی در مقطع دبستان می باشد.

پیش ثبت نام