ارزشیابی توصیفی

دانش آموزان مقطع دبستان بطور مستمر از طریق ارزشیابی های متنوعی که معلم برقرار می کند در حال آموزش و یادگیری هستند .

در اصل ارزشیابی یک ابزار ، جهت یادگیری می باشد

در ارزشیابی ها نقاط قوت و ضعف دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد .پایان آذر ماه تمام مباحث تدریس شده در قالب ارزشیابی میان دوره مورد بررسی قرار می گیرد تا معلم ، دانش آموز و اولیاء به تقاط ضعف و قوت پی ببرند.

پیش ثبت نام