**** عشق به تعليم و تربيت کودک زيباتر از عشق به خود اوست، مــا بـا اين عشــق زندگی می کنيم . ****