انتخابات انجمن اوليا و مربيان دبستان غير دولتي سهراب سپهري

سال تحصيلي 94-1393

                         

اختتاميه پايگاه تابستانه ي دبستان سهراب سپهري

ادامه ي تصاوير در منوي امكانات سايت مي باشد. 

پايگاه تابستانه ي دبستان سهراب سپهري

ادامه ي تصاوير در منوي امكانات سايت مي باشد. 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

               

         كسب مقام هاي قهرمان دانش آموزان دبستان سهراب سپهري