کارگاه آموزشی پرلز با حضور اولیای محترم
کارگاه آموزشی پرلز با حضور اولیای محترم
کارگاه آموزشی پرلز با حضور اولیای محترم
کارگاه آموزشی پرلز با حضور اولیای محترم
کارگاه آموزشی پرلز با حضور اولیای محترم
کارگاه آموزشی پرلز با حضور اولیای محترم
کارگاه آموزشی پرلز با حضور اولیای محترم

 

بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک
بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک ترافیک

 

معاینه دهان و دندان دانش آموزان توسط پزشک فوق تخصص آقای دکتر خلیلی
معاینه دهان و دندان دانش آموزان توسط پزشک فوق تخصص آقای دکتر خلیلی
معاینه دهان و دندان دانش آموزان توسط پزشک فوق تخصص آقای دکتر خلیلی
معاینه دهان و دندان دانش آموزان توسط پزشک فوق تخصص آقای دکتر خلیلی
معاینه دهان و دندان دانش آموزان توسط پزشک فوق تخصص آقای دکتر خلیلی

                         

اردوي فرآموز (نفس پاك) 

پايه پنجم

روز كتابخواني و

بازديد از كتابخانه ي مولانا 

انتخابات شوراي دانش آموزي 

ادامه ي تصاوير در منوي امكانات سايت مي باشد.  

امروز 15 مهر ماه زادروز شاعر حجم سبز است، شاعر صداي پاي آب، شاعر آبي ها، شاعر مسافر .......

امروز زادروز سهراب است، سپهري..

شاعرِ بزرگي كه شعرهايش را نقاشي ميكرد و نقشهايش رو مي سرود...

جشن شكوفه ها و بازگشايي دبستان

  

ادامه ي تصاوير در منوي امكانات سايت مي باشد. 

                         

 

انتخابات انجمن اوليا و مربيان دبستان غير دولتي سهراب سپهري

سال تحصيلي 94-1393

                         

اختتاميه پايگاه تابستانه ي دبستان سهراب سپهري

ادامه ي تصاوير در منوي امكانات سايت مي باشد.